Volební program KDU-ČSL v Jihočeském kraji – krajské volby 2016

1) Doprava – rychle a bez kolon

a) vyvíjíme tlak na dostavbu dálnic a rychlostních komunikací až k hranicím
b) podporujeme rychlou dostavbu železničního koridoru
c) podpoříme letiště Planá – lety do zahraničí
d) přestavba vlakového nádraží a jeho propojení s nádražím autobusovým v Českých Budějovicích
e) zajistíme autobusovou dopravu do malých vesnic minimálně 2x denně i o víkendu – větší zajištění minibusy, autobus na telefonu (již běží v mikroregionu Milevsko)
f) zavedeme dotované taxi pro seniory
g) zavedeme speciální dotované jízdenky pro dojíždějící pracující, podpoříme zaměstnanost v kraji (kapacita vlaků je nenaplněná)

2) Školství – vzdělání – zdroj prosperity

a) kvalitní vzdělání je klíčem k prosperitě obce, regionu, kraje i celé země
b) absolvent – morálně integrální osobnost, kritické myšlení, všeobecný přehled, aktivní zájem o své okolí
c) absolventi jsou schopni obstát v konkurenci na trhu práce
d) učitelé musí být motivováni k dalšímu vzdělávání v průběhu výkonu svého povolání
e) podporujeme jednotné přijímací testy, které objektivně porovnají výstupy žáků
f) podporujeme technické obory
g) podporujeme duální vzdělávání – spolupráce odborných středních škol a firem
h) zapojení firem do systému vzdělávání – mladý člověk je student a zároveň zaměstnanec
i) zajistíme potřebný počet pedagogických asistentů do škol, aby inkluze proběhla úspěšně
j) podpora lokalit s větším počtem sociálně vyloučených a jinak ohrožených rodin
k) spolupráce s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity
l) nabídku vysokých škol chceme přizpůsobit potřebám regionu

3) Sociální politika – kraj který pomůže a poradí

a) dostupné bydlení pro všechny – mladé lidi i seniory
b) podporujeme domácí hospicovou péči – lidé mohou umřít doma
c) propojíme domovy důchodců s mateřskými školami – mezigenerační soužití přináší obohacení pro obě strany
d) podporujeme zařízení pro matky s dětmi v tísni, oběti domácího násilí
e) podporujeme kontejnerové domky pro bezdomovce pod dohledem sociálního pracovníka a lékaře
f) podpora vyloučených lokalit a jejich postupné začleňování, kvalitní terénní pracovníci

4) Zemědělství – méně řepky, více místních potravin

a) budeme propagovat domácí produkty
b) jsme pro propojení segmentu zemědělství se segmentem sociálních prací
c) podpoříme větší propagaci spolkové činnosti (včelaři, sadaři, zahrádkáři)
d) podpoříme spolupráci drobných zemědělců v oblasti zpracování produktů a jejich následné distribuce
e) podpoříme dodávky místní zeleniny a ovoce do škol
f) podpoříme živočišnou produkci (maso, mléko)
g) podpoříme výsadby nových sadů

5) Zdravotnictví

a) zachováme rozsah a kvalitu lůžkové péče
b) na venkově chceme posílit rozsah, kvalitu a dostupnost ambulantní péče
c) podporujeme nový systém vzdělávání sester na středních zdravotnických školách

6) Kultura

a) nesouhlasíme s odstraněním otáčivého hlediště z Českého Krumlova – podporujeme řešení, která budou respektovat odborná stanoviska a budou směřovat k zachování letní divadelní scény ve městě
b) podporujeme spolupráci kraje s vlastníky kulturních klenotů Jihočeského kraje na jejich opravách a udržení – podporujeme transparentní a spravedlivou dotační politiku
c) kultura nesmí sloužit politickým účelům – podporujeme, aby kraj zasahoval do chodu kulturních institucí co nejméně a respektoval odborná stanoviska

7) Cestovní ruch – zdroj zaměstnanosti a prosperity regionu

a) podporujeme přijetí zákona o cestovním ruchu, který stanoví jasná pravidla podpory
b) vytvoříme dlouhodobou koncepci pro cestovní ruch v kraji
c) Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) koordinuje jednotlivé turistické oblasti a vytváří nabídku pro různé typy turistů
d) vytváříme atraktivní produkty v oblasti cestovního ruchu
e) v rámci JCCR vytvoříme interaktivní web, do kterého zapojíme co nejvíce podnikatelů
f) podporujeme zápis třeboňské rybniční krajiny na seznam UNESCO

8) Šumava – zelené srdce

a) Národní park musí vytvářet pracovní místa pro místní občany. Nesouhlasíme s vypisováním výběrových řízení, kde jediným kritériem je cena za provedenou práci.
b) Podporujeme nový zákon o NP. Zákon musí být vypracován odborníky a musí respektovat zájmy ochrany přírody i místních obcí.
c) podporujeme obyvatele žijící v NP – vytváření nových pracovních míst

9) Hospodářství – v kraji hospodárněji

a) Zefektivníme hospodaření kraje a jím zřizovaných organizací
b) Nově nastavíme krajský systém zadávání veřejných zakázek – inspirace dobrou praxí v jiných krajích
c) Do dozorčích a kontrolních orgánů kraje budeme prosazovat odborníky bez ohledu na politickou příslušnost. Odmítáme dosazování nekompetentních lidí do těchto orgánů podle politického klíče

10) Odpadové hospodářství a ekologie

a) podporujeme třídění a recyklaci odpadů
b) podporujeme alternativní paliva
c) využijeme granty a peníze EU na odstranění ekologické zátěže

11) Regionální rozvoj

a) Podpoříme vznik nových pracovních míst skrze investiční pobídky kraje
b) Prosadíme revitalizaci starých objektů ve vlastnictví kraje a jejich adaptaci pro potřeby bydlení
c) Prosadíme systém krajské podpory obcím skrze ručení za úvěrové splátky na bydlení
d) Chceme poskytnout více peněz v oblasti místní kultury, etnografických folklorních tradic
e) Podpoříme systém práce z domova v krajských institucích a příspěvkových organizacích u těch profesí, u nichž je to možné
f) Podpora spolkové činnosti

12) Zahraničí

a) podporujeme přeshraniční spolupráci, zejména se sousedním Rakouskem a Bavorskem